Algemene voorwaarden

Cursussen c.q. workshops

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Healingworkz, betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van trainingen, cursussen en andere vormen van opleiding in het aanbod bij Healingworkz. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk bevestigd zijn.

De voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met Healingworkz voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemeen voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Healingworkz en de deelnemer zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 

Grondslag open aanbod

Onder open aanbod wordt verstaan activiteiten, waaraan iedereen kan deelnemen die voldoet aan de door Healingworkz gestelde toelatingseisen, ongeacht de organisatie waarin die persoon werkzaam is. Alle voor of bij een aanbieding verstrekte prijsinformatie, brochures en andere gegeven zijn zo nauwkeurig mogelijk opgesteld. Deze zijn slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk/per e-mail is bevestigd. Details behoeven niet te worden verstrekt. Aan de deelname van een cursus of workshop kunnen nadere specifieke voorwaarden verbonden zijn zoals verplichte vooropleiding, verplichte voorafgaande workshops, aanwezigheidsplicht en dergelijke.

Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen Healingworkz en de deelnemer / opdrachtgever komt tot stand door het insturen van het daartoe bestemde inschrijvingsformulier (per post, via de website of per e-mail) en door bevestiging van Healingworkz via e-mail (of per post indien er geen e-mail contact mogelijk is). Na ontvangst van de inschrijving krijgt de deelnemer / opdrachtgever uiterlijk binnen 5 werkdagen een bevestiging per e-mail/post toegestuurd. De aanmelding is daarmee definitief.

Wijziging van de overeenkomst

Indien blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst het noodzakelijk is om de activiteiten te wijzigen of aan te vullen zal Healingworkz dit kenbaar maken.

Personeel

Indien in cursus- of opleidingsmateriaal een docent van Healingworkz met naam wordt genoemd, in Healingworkz, indien noodzakelijk, vrij deze te vervangen door gecertificeerde en ervaren docenten.

Prijzen en prijswijziging

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn de door Healingworkz gehanteerde prijzen exclusief BTW. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst wijzigingen plaatsvinden in kostenbestanddelen, bijvoorbeeld als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen, van overheidswege, besluiten of beschikkingen van Quantum -Touch® Inc. USA, dan wel andere kostenelementen, kan Healingworkz de prijs van een activiteit eenzijdig aanpassen.

Wettelijke (lasten)verhogingen

Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst tussen Healingworkz en de deelnemer / opdrachtgever wijzigingen optreden dan wel wettelijke heffingen, is Healingworkz gerechtigd deze heffingen oor reeds overeengekomen dan wel gerealiseerde opdrachten dienovereenkomstig aan te passen en aan de deelnemer door te belasten. Dit met inachtneming van door de overheid gestelde regels, met dien verstande dat deze aanpassing minimaal geschied conform het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, zoals jaarlijks door het CBS wordt vastgesteld.

Wijze van facturering en betaling

Deelnemer / odrachtgever ontvangt bij inschrijving alle betalingsgegevens conform de afspraken die Healingworkz in deze heeft gemaakt. 

Deelnemer / opdrachtgever ontvangt binnen 1 week na de workshop een factuur van de workshop met vermelding van eventueel aangeschafte materialen. Op verzoek kan een ”proforma” factuur toegezonden worden voordat de workshop heeft plaatsgevonden. 

Deelnemer / opdrachtgever betaald, bij voorkeur via een bankoverschrijving, uiterlijk 2 weken voor de cursus of direct indien de workshop binnen 2 weken plaatsvindt o.v.v. naam deelnemer / opdrachtgever en aanvang cursusdatum. 

Bij niet tijdige betaling kan de deelnemer de toegang tot de cursus worden ontzegd.

Annulering door deelnemer/opdrachtgever of Healingworkz

De deelnemer / opdrachtgever kan deelname aan een cursus of opleiding annuleren tot een bepaalde tijd voor de aanvang van de cursus of opleiding. Annulering dient altijd schriftelijk c.q. per mail te geschieden en ontvangst dient door Healingworkz bevestigd te worden.

De volgende annuleringsregeling geldt voor alle cursussen / workshops:

  • Annuleringen meer dan 10 werkdagen voor de eerste dag van de cursus / workshop: volledige restitutie min € 35,- administratiekosten.
  • Annuleringen binnen 5-10 werkdagen: 50% restitutie, min € 35,- administratiekosten.
  • Annuleringen binnen 4 werkdagen of niet op komen dagen: geen restitutie.

€ 35,-  administratiekosten worden ook in rekening gebracht als nog geen betaling heeft plaatsgevonden.

Annuleringskosten zijn niet van toepassing indien cursist / opdrachtgever iemand anders vindt om de vrijgekomen plaats in te vullen. Het is eenmalig mogelijk om tot uiterlijk 10 dagen voor de workshop om te boeken naar een andere workshop op een andere datum.

Wanneer een cursus of opleiding geen doorgang vindt wegens onvoldoende deelname, zal een ingeschreven deelnemer / opdrachtgever zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte worden gesteld. De reeds betaalde cursus- / opleidingskosten worden volledig gerestitueerd.

Aansprakelijkheid

Mocht Healingworkz ondanks de nodige zorg tot aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de cursus- of opleidingskosten dat Healingworkz heeft ontvangen. In geen geval is Healingworkz aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.

Klachtenprocedure

Het indienen van een klacht geeft de deelnemer / opdrachtgever niet het recht zijn / haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Indien er door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen de deelnemer / opdrachtgever en Healingworkz, dan zullen partijen trachten dit geschil in der minne te schikken.

Een geschil is aanwezig indien een der partijen zulks schriftelijk aan de wederpartij kenbaar maakt onder opgave van hetgeen naar het oordeel van die partij het onderwerp van geschil is.

Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Na ontvangst van de klacht zendt Healingworkz binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging aan de deelnemer / opdrachtgever waarin wordt vermeld op welke termijn de klacht wordt behandeld. Deze termijn bedraagt, afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht, maximaal 4 weken.

Teneinde het geschil in der minne te schikken bestaat de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling. De kosten hiervoor zullen gedragen worden door de partij die door deze onafhankelijke deskundige in het gelijk wordt gesteld. 

De uitspraak van de onafhankelijke deskundige in bindend voor Healingworkz, eventuele consequenties worden door Healingworkz zo snel mogelijk afgehandeld.

Indien het geschil niet wordt opgelost of er geen overeenstemming tussen partijen kan worden bereikt over het aanwijzen van een onafhankelijke deskundige, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter.

Indien tussen de deelnemer / opdrachtgever en Healingworkz een geschil ontstaat, wordt deze beslecht overeenkomstig de Geschillenregeling van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten afgekort NBVH of door de bevoegde rechter in Nederland.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar bewaard.

Overmacht

Onder overmacht wordt ondermeer verstaan alle omstandigheden waarop Healingworkz redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, ongeacht of zij ten tijde van de overeenkomst voorzienbaar waren of niet, waardoor het houden van een cursus wordt verhinderd.

Voorts is van overmacht sprake ingeval voor tekort komen die voor rekening komen van Healingworkz krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen. Onder bedoelde situaties vallen acties van vakbonden, bedrijfsstoringen, werkstaking, ziekteverzuim van personeel van Healingworkz, storingen in of beperkingen van de levering van energie en materialentoevoer, stremmingen in het vervoer, brand, explosie, molest, mobilisatie, onlusten, oorlog, terrorisme, vandalisme, uitvoerbeperkingen alsmede alle andere maatregelen van overheden die de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk belemmeren, vorst, storm of onwerkbaar weer, overstromingen, iedere verhindering van derden die al dan niet op verzoek van Healingworkz betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tekortkomingen van hulppersonen, machinebreuk e.d.

Als de overmacht een bepaalde les betreft, zal Healingworkz een andere tijd of dag voor het houden van deze les proberen vast te stellen. Dit kan eventueel door het opschuiven van een geheel lesprogramma met een tijdseenheid. 

Als de overmacht een gehele of het nog niet uitgevoerde deel van de opleiding treft en er bestaat geen redelijk vooruitzicht op spoedige aanvang of hervatting, dan heeft Healingworkz het recht de opleiding schriftelijk te annuleren en vervallen de verplichtingen van partijen over en weer zonder dat er enige schadevergoeding uit dien hoofde verschuldigd wordt. 

In geval van annulering door overmacht zal Healingworkz een andere tijd of dag de door de deelnemer eventueel betaalde vooruitbetaalde cursusgelden naar pro rato van de reeds gevolgde lessen terugstorten.

Auteursrecht en Intellectuele eigendomsrechten

Alle door Healingworkz aan de deelnemer / opdrachtgever in gebruik gegeven intellectuele goederen blijven eigendom van Healingworkz. De deelnemer / opdrachtgever mag al het door Healingworkz vervaardigde en of ter beschikking gestelde workshop- en cursusmateriaal enkel en alleen ten behoeve van zichzelf gebruiken. 

Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Healingworkz niet toegestaan om website- workshop- en cursusmateriaal geheel of gedeeltelijk te kopiëren en/of openbaar te maken op welke wijze dan ook (mechanisch, elektronisch of op andere wijze) of deze gegevens aan derden af te staan, te verkoken op op andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen.

Indien schriftelijk toestemming wordt verleend, dient ten allen tijde een bronvermelding opgenomen te worden. 

Merknamen, handelsnamen

Quantum-Touch® is een geregistreerde merknaam van Quantum-Touch® Inc. Alle rechten voorbehouden.

De naam Healingworkz is sinds 2009 in gebruik als handelsnaam door Healingworkz. De naam Healingworkz of variatie daarvan mag niet in handelsnamen, merknamen en domeinnamen gebruikt worden indien verwarring voor het publiek kan ontstaan. 

Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden kunnen door Healingworkz zonder voorafgaande kennisgeving doorgevoerd worden. 

Versie

september 2016